Sign in

External Configuration


Log Aggregation


  • Servisler gevşek bir şekilde(Loosely Coupled) birleştirilmelidir. Bağımsız olarak geliştirilebilir, dağıtılabilir ve ölçeklenebilirler.
  • Bazı ticari işlemlerin birden çok servise ait verileri sorgulaması gerekir.
  • Veritabanlarının ölçeklenebilmesi için bazen çoğaltılması ve paylaşılması gerekir.
  • Farklı servislerin farklı veri depolama gereksinimleri vardır.

Database per Service


API Gateway Pattern

  • Farklı kanallar tarafından birden çok mikro servis için birden fazla çağrı yapılabilir.
  • Farklı tipte Protokolleri işlemeye ihtiyaç vardır.
  • Farklı tüketiciler(consumers), farklı bir yanıt formatına(soap,rest..) ihtiyaç duyabilir.

Decompose by Business Capability


mmyuksel

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store