Mikro servisler için veritabanı mimarisini tanımlamak için aşağıdaki noktaları dikkate almamız gerekir.

  • Servisler gevşek bir şekilde(Loosely Coupled) birleştirilmelidir. Bağımsız olarak geliştirilebilir, dağıtılabilir ve ölçeklenebilirler.
  • Bazı ticari işlemlerin birden çok servise ait verileri sorgulaması gerekir.
  • Veritabanlarının ölçeklenebilmesi için bazen çoğaltılması ve paylaşılması gerekir.
  • Farklı servislerin farklı veri depolama gereksinimleri vardır.

Database per Service

Bir mikro servis mimarisi oluştururken, karşılaşacak zorluklar çokta farklı değildir; birden çok uygulama teknolojisi, bir ağ tarafından fiziksel olarak ayrılır ve birbiriyle iletişim kurması gerekir. Mikro servis entegrasyonu, son kullanıcı açısından sorunsuz bir deneyim oluşturmada hayati bir rol oynar.

API Gateway Pattern

Decompose by Business Capability

Mikro servisler, iyi dizayn edilmiş ara birimler ve işlemlerle tek işlevli modüller oluşturmaya odaklanan yazılım sistemleri geliştirmenin yenilikçi bir yöntemidir.

Organizasyonlar daha çevik olmaya, DevOps’a ve sürekli testlere doğru ilerledikçe, trend son yıllarda daha da popüler hale geldi.

Mikro servislerin Agile ve DevOps ekipleri için pek çok avantajı var. Netflix…

mmyuksel

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store